Predavači

DIO NAŠIH PREDAVAČA

Konačna lista predavača će biti poznata do početka konferencije
Tarik Rahić
Tarik RahićDirektor Agencije za javne nabavke BiH

Tarik Rahić, Direktor Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine

Direktor Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine, Tarik Rahić, je rođen 23.09.1975. godine. Osnovnu i srednju školu je završio u Sarajevu.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2003. godine i stekao zvanje diplomirani pravnik. Akademski stupanj magistra pravnih znanosti – oblast javnih nabava je stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 2010. godine, obranom magistarskog rada pod nazivom “Pravna zaštita u postupcima javnih nabava s posebnim osvrtom na pravo Bosne i Hercegovine“. Akademski stupanj doktora pravnih znanosti – oblast javnih nabava je stekao na Pravnom fakultetu, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, 2013. godine, obranom doktorskog rada pod nazivom “Razvoj sustava javnih nabava u Bosni i Hercegovini u kontekstu međunarodnih trgovinskih sporazuma “.
U dosadašnjoj profesionalnoj karijeri radio je, preko 15 godina, u različitim organizacijama, kako na praktičnim/operativnim, tako i na rukovodnim poslovima iz oblasti javnih nabava u svim fazama procesa (planiranje i priprema javnih nabava, provedba postupaka javnih nabava, zaključenje i realizacija ugovora o javnim nabavama).
Docent je na Univerzitetu u Sarajevu – Upravno-pravna oblast.
Ovlašteni je predavač/trener Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine iz oblasti javnih nabava.
Ima položen pravosudni ispit.
Sudionik je brojnih međunarodnih i domaćih projekata iz oblasti unapređenja i razvoja sustava javnih nabava.
Autor/koautor je 8 (osam) znanstvenih knjiga i monografija iz oblasti javnih nabava. Autor/koautor je 15 (petnaest) publiciranih znanstvenih radova iz oblasti javnih nabava u indeksiranim časopisima koji prate relevantnu međunarodnu bazu podataka.
Sudjelovao je kao predavač/moderator na velikom broju seminara, kongresa, simpozija i savjetovanja iz oblasti javnih nabava.

Pravna savjetnica Suda Bosne i Hercegovine Milica Pranjić
Pravna savjetnica Suda Bosne i Hercegovine Milica Pranjić

Pravna savjetnica Suda Bosne i Hercegovine Milica Pranjić

PREDSTAVNICI  KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH
PREDSTAVNICI KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIHALEKSANDRA DUNJIĆ
Stručni savjetnik za pravna pitanja konkurencije u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine

ALEKSANDRA DUNJIĆ

Aleksandra Dunjić, diplomirani pravnik, na poziciji stručnog savjetnika za pravna pitanja konkurencije u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine zaposlena od 2009. godine. Kao stručni savjetnik za pravna pitanja konkurencije radi na poslovima utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja koji se odnose na zabranjene sporazume, zloupotreba dominantnog položaja, kao i na ocjeni dopuštenosti koncetracija. Učestvovala na seminarima u organizaciji OECD-a i Regionalnog centra za konkurenciju u Mađarskoj na temu namještanja ponuda u postupcima javnih nabavki (bid rigging).

PREDSTAVNICI  KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH
PREDSTAVNICI KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIHLEJLA ŠAKOVIC KARIĆ
Magistrica ekonomskih nauka, zaposlena na poziciji stručne savjetnice za ekonomska pitanja konkurencije u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine

LEJLA ŠAKOVIC KARIĆ

Lejla Šakovic Karić, magistrica ekonomskih nauka, je zaposlena na poziciji stručne savjetnice za ekonomska pitanja konkurencije.  Svakodnevno radi na postupcima zabranjenih konkurencijskih djelovanja primjenjujući odredbe Zakona o konkurenciji i relevantnih podzakonskih akta. Sa preko 15 godina iskustva u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine na poslovima zaštite tržišne konkurencije svoja znanja i vještine dograđivala na brojnim  konferencijama kako u zemlji tako i u inostranstvu.

PREDSTAVNICI  KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH
PREDSTAVNICI KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIHKADINA KARIĆ
Stručni savjetnik za pravna pitanja konkurencije u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine

KADINA KARIĆ

Kadina Karić je stručna savjetnica za pravna pitanja konkurencije u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine. Ima više od 15 godina iskustva na polju konkurencijskog prava i politike, a naročito u radu na predmetima koji se odnose na kontrolu koncentracija, zloupotrebu dominantnog položaja, zabranjene sporazume i davanje stručnih mišljenja u skladu sa Zakonom o konkurenciji.
Sudjeluje u izradi zakona, propisa i preporuka u vezi sa zaštitom konkurencije na tržištu Bosne i Hercegovine.
Učestvovala je na raznim konferencijama i seminarima u organizaciji Regionalnog centra za tržišnu konkurenciju Budimpešta čiji je glavni cilj poticanje razvoja konkurencijskog prava i politike u regijama Jugoistočne, Istočne i Srednje Evrope.
Kadina Karić je diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Položila je pravosudni ispit i tečno govori engleski jezik.

Belma Šećibović
Belma ŠećibovićŠef grupe za normativno-pravne poslove AJN

Belma Šećibović

Belma Šećibović po zanimanju diplomirani pravnik, zaposlena je u Agenciji za javne nabavke BiH na poziciji šefa grupe za normativnopravne poslove od 2007.godine. Ovlašteni je predavač javnih nabavki od 2010.godine. Održala je veliki broj obuka u vezi praktične primjene Zakona o javnim nabavkim i podzakonskih akata kako ugovornim organima tako i ponuđačima. Autor je velikog broja  stručnih tekstova iz oblasti javnih nabavki, koji su objavljeni u renomiranim stručnim časopisima.
Dragana Kovačević
Dragana KovačevićNačelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove opštine Laktaši

Dragana Kovačević

Mr Dragana Kovačević - Načelnika Odjeljenja za financije opštine Laktaši je rođena 1976. godine u Sanskom Mostu. Ekonomski fakultet je završila na Univerzitetu u Banjoj Luci, na kojem je 2017. godine stekla zvanje magistra ekonomskih nauka. Od 2001. godine je zaposlena u Opštinskoj upravi opštine Laktaši, a od 2003. godine je radila kao samostalni stručni saradnik na poslovima javnih nabavki, sve do 2014. godine, kada je imenovana za načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove. Ovlašteni je predavač Agencije za javne nabavke BiH od 2006. godine, te je do sada održala veliki broj obuka iz oblasti javnih nabavki u organizaciji: Agencije za državnu upravu Republike Srpske, Agencije za javne nabavke BiH, Agencije za državnu službu BiH, Agencije za državnu službu FBiH, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Udruženja ekonomista Repubike Srpske SWOT, Refam Creative Solutions REC, Evropa komunikacije i drugih. Učestvovala je u realizaciji projekta ’’Jačanje učešća malih i srednjih preduzeća u sistemu javnih nabavki i kapaciteta lokalnih ugovornih organa u BiH’’ koji je provodio PricewaterhouseCoopers a finansirala Ambasada Velike Britanije. Od strane Ministarstva pravde Republike Srpske, 2010. godine je imenovana za vještaka ekonomske struke. Autor je nekoliko stručnih radova, kao i nekoliko brošura iz oblasti javnih nabavki. Udata je i majka dvoje djece.   

Kemal Muhamedović
Kemal MuhamedovićEkspert za elektronske javne nabavke i razvoj poslovnih informacionih sistema i administrator portala e-nabavke

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BIH

Kemal Muhamedović

KEMAL MUHAMEDOVIĆ, dipl. oec – Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoj poslovnih informacionih sistema i administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba). Član tima AJN za razvoj informacionih sistema Agencije za javne nabavke.

Ivana Grgić
Ivana GrgićViši strucni saradnik u Resoru za upravljanje investicijama Ministarstva finansija RS

Ivana Grgić

IVANA GRGIĆ - Certificirani trener za javne nabavke. Od 2007. godine zaposlena u Ministarstvu finansija Republike Srpske, u Resoru za upravljanje investicijama. U okviru radnih aktivnosti, učestvovala i u implementaciji i monitoringu projekata koji se finansiraju iz ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske, te učestvuje u implementaciji podprojekata projekta “Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srspkoj”, finansiranog od strane Evropske investicione banke i EU grantova, od pripremne do završne faze, koja podrazumijeva praćenje projekata do isteka garantnih perioda.
Aktivno učestvovanje u postupcima javnih nabavki, u pripremi tenderskih dokumentacija, u postpucima evaluacije ponuda kao član komisije za javne nabavake, pripremi ugovora, te praćenju realizacije ugovora.
Više objavljenih stručnih članaka u časopisu Pravni savjetnik.

Miralem Kovačević
Miralem KovačevićViši stručni saradnik za javne nabavke

VLADA BRČKO DISTRIKTA BIH

Miralem Kovačević

MIRALEM KOVAČEVIĆ diplomirani ekonomista - Certificirani trener za javne nabavke.

Zaposlen u Vladi Brčko distrikta BiH na poslovima Višeg stručnog saradnika za javne nabavke. Ima desetogodišnje praktično iskustvo u oblasti javnih nabavki i učestvuje u cjelokupnom ciklusu nabavki počevši od planiranja javnih nabavki do dostave izvještaja o realizaciji ugovora. Certificirani je trener za javne nabavke. Posjeduje certifikat trenera od Međunarodnog centra za obuku iz Torina. Takođe je certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH.Posjeduje trogodišnje iskustvo trenera za javne nabavke u obuci ugovornih organa i ponuđača iz oblasti javnih nabavki.

PREDSTAVNICI UGOVORNIH ORGANA

PREDSTAVNICI PONUĐAČA - AMER ČULOV - Lumberjack d.o.o. Sarajevo
PREDSTAVNICI PONUĐAČA - AMER ČULOV - Lumberjack d.o.o. SarajevoSaradnik za javne nabavke i profesor ekonomske grupe predmeta

AMER ČULOV

PREDSTAVNICI UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI BIH
PREDSTAVNICI UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI BIH

PREDSTAVNICI UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI BIH

OSTALI PREDAVAČI ĆE BITI POZNATI DO POČETKA KONFERENCIJE

Search